Statut SAIP

STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą: ?Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie? powstało z inicjatywy uczestników I Zjazdu Absolwentów ATK/UKSW, który odbył się 25 września 2004 r. oraz z inicjatywy osób skupionych w Klubie ?Dewajtis? działającym przy tym Uniwersytecie od 2002 r. Jest organizacją pozarządową mającą na celu promowanie uczelni, integrację środowiska akademickiego ATK/UKSW i jego absolwentów. ?Stowarzyszenie?, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami).
 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.


§ 4

   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 

§ 5

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami oraz przystępować do innych
    stowarzyszeń, a także przystępować do spółek prawa handlowego.


§ 6

Swoją działalność statutową Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej jego członków, jednak do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać osoby nie będące jego członkami.


§ 7

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem ?Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie? oraz wyróżniającego znaku graficznego (logo).


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1) wspieranie aktywności i rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
     zwanego dalej ?Uniwersytetem?,
2) kształtowanie postaw moralnych, zgodnych z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
3) kształtowanie i zachowanie więzi pomiędzy Uniwersytetem, jego nauczycielami akademickimi oraz
    absolwentami,
4) promowanie dorobku Uniwersytetu w kraju i za granicą,
5) działalność naukowa, oświatowo-wychowawcza i kulturalna,
6) udzielanie pomocy materialnej, w miarę posiadanych środków, studentom, absolwentom,
     pracownikom i byłym pracownikom, wykładowcom i byłym wykładowcom Uniwersytetu.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie zjazdów absolwentów,
2) organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, wykładów, seminariów, konferencji, studiów
     programowych, kursów i obozów szkoleniowych itp.,
3) pozyskiwanie środków finansowych,
4) gromadzenie informacji o karierach i losach absolwentów,
5) współpracę z władzami Uniwersytetu, jego pracownikami i studentami,
6) działalność wydawniczą,
7) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, Episkopatem Polski, instytucjami
    kościelnymi oraz organizacjami pozarządowymi ? działającymi w kraju i za granicą ? których cele są
    zbieżne z celami dla jakich Stowarzyszenie zostało ustanowione.


Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
    i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec identyfikujący się ze statutowymi celami
    Stowarzyszenia.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością
    głosów, w formie  uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu
    przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30
    dni od dnia jej doręczenia.


§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
     rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów,
     w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia zainteresowanemu
    przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni
    od dnia jej doręczenia.


§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia i Uniwersytetu.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego
    Zebrania Członków.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku deklaracji przystąpienia oraz płacenia składek
    członkowskich.


§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
2) odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do władz nadrzędnych,
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
4) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia przez uczestniczenie w podejmowaniu
    stosownych uchwał i występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
5) przeglądania protokołów z Walnych Zebrań Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych.


§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia oraz w określaniu jego celów,
2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.


§ 16

Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa określone w § 14 niniejszego Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 17

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

     1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
     2)  pozbawienia praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia,
     3)  utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną, wskutek
           jego rezygnacji lub wskutek uchwały Zarządu,
     4)  skreślenia przez Zarząd z listy członków, w razie niepłacenia składki członkowskiej przez okres
           dłuższy niż 1 rok, lub w razie działań sprzecznych z postanowieniami Statutu,
     5)  pozbawienia godności członka honorowego, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek śmierci.
3. W przypadku skreślenia członka przez Zarząd z listy członków, przysługuje mu prawo odwołania do
    Walnego Zebrania Członków.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.


§ 19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
    tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
    głosowania członków.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
    skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności
    uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2
    liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca
    kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają władze ubiegłej kadencji.
 

Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący lub jego zastępca.
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.


§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku najpóźniej do końca marca
i jego celem jest ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia za ubiegły rok. Na tym zebraniu podejmowane są uchwały o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium Zarządowi.


§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych.


§ 23

1. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu dwóch
    miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w § 22 pkt 2 i 3.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
     zwołane.
3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków Zarząd
    Stowarzyszenia ? na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
4. W zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd może ustalić dwa kolejne terminy
    zebrania.


§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
    połowy członków zwyczajnych, w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zebranie  Członków postanowi
    inaczej.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
3. W przypadku braku kworum podczas pierwszego terminu zebrania  zwołuje się następne Walne
    Zebranie Członków, na którym dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność
    połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§ 25

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.


§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)   uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2)   zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)   uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i innych regulaminów - nie
       zastrzeżonych dla właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4)   udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5)   powołanie na stanowisko Prezesa i wybór pozostałych członków Zarządu oraz wybór Komisji
       Rewizyjnej,
6)   uchwalanie zmian Statutu,
7)   nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
8)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9)   rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem,
12) podejmowanie uchwał w sprawie powołania lub przystąpienia przez Stowarzyszenie do innych
       organizacji.


Zarząd

§ 27

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


§ 28

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów oraz innych członków.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
    Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.


§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy:

     1)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
     2)   realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
            Członków,
     3)   określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
     4)   występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi oraz opracowywanie projektów uchwał
            i regulaminów,
     5)   uchwalanie  okresowych  programów  pracy  Stowarzyszenia  oraz zatwierdzanie rocznych
            sprawozdań z działalności,
     6)   uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i rocznych sprawozdań finansowych,
     7)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
     8)   ustalanie wysokości składki członkowskiej,
     9)   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w granicach zwykłego zarządu,
    10)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
            i ruchomego Stowarzyszenia,
    11)  uchwalanie regulaminów określonych przepisami Statutu,
    12)  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi
            innych organizacji,
    13)  podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
    14)  zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
            honorowego Stowarzyszenia,
    15)  zawieranie umów o pracę z zatrudnionymi przez Stowarzyszenie osobami i występowanie
            wobec tych osób w charakterze pracodawcy.

 2. Zarząd może powoływać i odwoływać komisje problemowe, kluby oraz inne ciała określając ich
     skład, zadania oraz termin zakończenia prac i przedłożenia Zarządowi sprawozdania ze swej 
     działalności oraz wniosków.
3. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 8 osób mogą tworzyć kluby.
     Informacje o powołaniu klubu wraz z listą osób, określeniem celów działania oraz wskazaniem
     przedstawiciela klubu, klub składa Zarządowi w terminie 14 dni od jego powołania. Sprawozdanie
     z rocznej działalności klubu klub składa  Zarządowi w terminie do 31 stycznia roku następnego.


§ 30

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy jego składu i zwykłą większością głosów.


Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
     wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
5. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
6. Komisja ma prawo w każdym czasie zapoznawać się z dokumentacją Stowarzyszenia oraz
    powoływać ekspertów do zbadania poszczególnych spraw.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
8. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy jej składu
    i zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów w głosowaniu (za i przeciw)
    decydujący głos ma przewodniczący Komisji.


§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu
     Stowarzyszenia,
2) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
     w terminie lub trybie ustalonym w Statucie, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie
     o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, 
     w szczególności zaś:

     a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
     b) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych przysługujących
          Stowarzyszeniu,
     c) odsetki bankowe,
     d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
     e) dywidendy z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
      f) składki członkowskie.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
     przepisami prawa.
3. Dla ważności czynności prawnych w zakresie spraw majątkowych, w tym zaciąganie zobowiązań
     majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków
     Zarządu, w tym prezesa, działających łącznie.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
    Walne Zebranie Członków, wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy
    członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili ich wpisania w rejestrze
    stowarzyszeń prowadzonym przez właściwy sąd.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję
    Likwidacyjną, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i jego
    likwidacji.
4. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, jego majątek przechodzi na rzecz Uniwersytetu Kardynała
    Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie oraz
    w pozostałych sprawach nie uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
    kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami).

Warszawa, 12 maja 2006 r.
 

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
_._